عنوان ایده به فارسی

Idea topic (English)

·         فرد حقیقی

نام و نام خانوادگی

کدملی

شماره شناسنامه

نام پدر

سن

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

تلفن ثابت

تلفن همراه

کدپستی

آدرس نماینده تیم

مشخصات فرد حقیقی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نوع همکاری

تخصص و مهارت های کلیدی

سوابق تحقیقاتی

تلفن

پست الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      عنوان ایده به فارسی

Idea topic (English)   

·         مشخصات نماینده (تیم گروهی )

نام و نام خانوادگی نماینده تیم

کدملی

شماره شناسنامه

نام پدر

سن

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

تلفن ثابت

تلفن همراه

کدپستی

آدرس نماینده تیم

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نوع همکاری

تخصص و مهارت های کلیدی

سوابق تحقیقاتی

تلفن

پست الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان ایده مطابق با عناوین جشنواره :

نام مجری ایده

نام همکاران (چنانچه به صورت تیم یا  گروه می باشید )

عناوین پیشنهادی برای تدوین ایده

شرح کامل ایده

مقدمه و ضرورت ایده: ( اختیاری)

پیشینه ایده:(اختیاری)

جنبه های نوآوری ایده:

ویژگی ها و وجوه تمایز ایده پیشنهادی مورد نظر نسبت به موارد مشابه:

موارد کاربرد ایده پیشنهادی:

مهمترین نتایج پیش بینی شده حاصل از اجرای ایده: ( اختیاری)

تحلیل اقتصادی ایده: تحلیل اقتصادی ایده از مهمترین وجوه بیان ایده است که توضیح هرچه کامل تر آن  می تواند ایده شما را ممتاز کند.

معرفی بازار هدف و مشتریان ایده مورد نظر: 

معرفی رقبا و مزایای رقابتی ایده مورد نظر: (اختیاری)

منابع تأمین هزینه های ایده و درصد مشارکت هر کدام ( بخش دولتی - بخش خصوصی ) (اختیاری)

میزان در دسترس بودن مواد خام، انرژی و سایر ورودی ها جهت عملی کردن ایده: (اختیاری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان ایده مطابق با عناوین جشنواره :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

عنوان ایده مطابق با عناوین جشنواره :

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان ایده مطابق با عناوین جشنواره :

            

ذکر منافع این طرح برای دامپزشکی کشور

 

برای اجرای این ایده به چه امکاناتی نیاز است (به طور کامل توضیح دهید )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری و توجیه اجرای ایده 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی                                                                       تاریخ تکمیل فرم ایده