به پایگاه اینترنتی اداره کل دامپزشکی استان قم، صفحه راهنمای اختصاصی افراد کم توان خوش آمدید.

جهت پشتیبانی و تسهیل استفاده افراد کم توان از سایت اداره کل دامپزشکی استان قم امکانات خاصی در نظر گرفته شده است.

در سمت چپ سایت آیکن تنظیمات و شخصی سازی سایت با پشتیبانی از افراد کم توان قرار دارد.

افراد کم توانافراد کم توان

 

اطلاعات پرکاربرد مورد نیاز مراجعین کم توان بصورت قایل صوتی تهیه شده است، در این فایل صوتی اطلاعات زیر به ترتیب در اختیار شما قرار می گیرد.

1- نشانی(آدرس)

2- ساعات کار

3- شماره تماس های ضروری

4- نحوه درخواست ملاقات مردمی با مدیرکل

4- آدرس پست الکترونیکی

 

 

دانلود فایل صوتی