لیست شماره تلفن های شورای نظام دامپزشکی استان قم


دفتر نظام دامپزشکی           تلفن: 36621969  - 025


فکس نظام دامپزشکی         تلفن: 36638382  - 025


بخش صدور پروانه                تلفن: 36621935  - 025