لیست شماره تلفن های دامپزشکی شهرهای تابعه اداره شهرستان قم


اداره دامپزشکی شهر جعفریه

تلفکس: 36222890 -025   ایمیل : jafariyeh@ivo.ir


اداره دامپزشکی شهر کهک

تلفکس: 34223647 -025    ایمیل : kahak@ivo.ir


اداره دامپزشکی شهر دستجرد

تلفکس: 35223450 -025    ایمیل : dastjerd@ivo.ir