لیست شماره تلفن های اداره دامپزشکی شهرستان قم

دفتر رئیس اداره :    36642788  


تلفن :  90-36642789   (025)    فکس:   36642891    ایمیل :   qom@ivo.ir


تماس با سایر قسمتها با شماره گیری شماره  شهرستان (فوق)  و وارد نمودن شماره های داخلی ذیل :

عناوین واحدها /کارشناسان

شماره داخلی

معاون اداره

120

واحد بهداشت عمومی و مواد غذایی

110

کارشناسان نظارت بر فرآورده های خام دامی

114-113-112

کارشناس صدور مجوزهای حمل

109

کارشناس تشخیص درمان

144

کارشناسان مبارزه با بیماری های طیور

122-121

کارشناسان مبارزه با بیماری های دامی

140

کارشناسان امور اداری،مالی و صدور شناسه یکتا

107-142

دبیرخانه

117

انتظامات

145