اداره برنامه و بودجه استان

1.      برنامه ریزی جهت  بهره مندی از نظرات ، پیشنهادات و جمع بندی اطلاعات، بررسی ها و توجیهات به منظور دفاع از بودجه سالانه آنها در قالب برنامه ریزی عملیاتی

2.      مطالعه و بررسی برنامه ها  ودستوالعمل های اجرایی آن و پیگیری دستورالعمل ابلاغی ازسوي دفتر برنامه ، بودجه و مطالعات اقتصادي سازمان وتعیین منابع مالی و اهتمام جهت افزایش آن

3.      نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات

4.      تهیه و مبادله موافقت نامه های اصلی و متفرقه دستگاه اعم از هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و پیگیری تخصیص اعتبارات

5.      توزیع و اختصاص اعتبار طرحها، برنامه ها و فعالیتها بر اساس مقررات تعیین شده وتهيه گزارشهای ادواری از عملکرد اداره برنامه و بودجه انعكاس آن به سازمان

6.        تهيه و تنظيم دستور العمل‌ها و ضوابط و مقررات مورد نياز جهت جذب اعتبارات وتسهيلات بانكي مورد نياز طرح‌ها و برنامه‌‌هاي مصوب ادره كل و نظارت بر حسن اجراي آنها