اداره امور مالی و ذیحساب استان

1-     اعمال نظارت مالي و انطباق دريافت هاو پرداخت ها با قوانين و مقررات جاري كشور

2-     نگهداري و تنظيم حساب­ها مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذيربط

3-     تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالي و ارسال آن به مراجع ذيربط

4-      نگهداري حساب اعتبارات براساس قوانين بودجه ساليانه كشور

5-      حفظ و نگهداري اسناد و دفاتر مالي مطابق ضوابط ديوان محاسبات كشور

6-     نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

7-     نگهداري حساب اموال دولتي و نظـارت بر حسـاب امـوال مـذكور و همـچنين نظـارت بر انبـارها

8-     نگهداري حساب درآمدها و تهيـه و تنظيم گزارشات مربوطه به تفكيك منابع درآمـدي و حسب مورد پي گيري استرداد درآمدها از اداره كل خزانه

9-     تامين اعتبار حواله هاي صـادره از سـوي مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين

10-     در اختيـار قـراردادن تنـخواه گـردان پرداخـت به عامـلين مسئـول امـور مالي با تائيد مقامات مجاز براي برخي از هزينه ها و پي گيري هاي لازم جهت واريز آن

11-      تهيه و تنظيم و پرداخت ليست حقوق و مزاياي كاركنان شاغل، بازنشسته و موظفين
   معرفي عاملين مسئول امور مالي وامناء اموال و نظارت برعملكرد آنان

12-      همكاري و تشريك مساعي با امور مالي سازمان­هاي تابعه و وابسـته به منظـور حسن انجام امور محوله

13-      افتتاح حساب­هاي مورد لزوم جهت انجام امور دريافت و پرداخت سازمان و حسب مورد انسداد حساب­هاي غير ضروري با مجوز اداره كل خزانه

14-     همكاري با دفتر بودجه و تلفيق برنامه ها به منظور مصرف بودجه ساليانه

15-     انجام اقدامات لازم در خصوص وصول اعتبارات از خزانه و ابلاغ اعتبارات ملي به­سازمانهاي تابعه و وابسته مطابق ضوابط وتخصيص اعتبار اعلام شده

16-     تهيه گزارشات عملكرد جهت بخش برنامه ريزي وبودجه به منظور پيش بيني و تنظيم بودجه ساليانه

17-  اعمال نظارت بر نحوه هزينه كرد واحدهاي اجرايي اداري و پشتيباني از حيث تطبيق با قوانين ساليانه و دائمي