اداره امور اداري ، رفاه و پشتيباني استان

      1.  اجراي قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با امور اداري و نظارت بر حسن اجراي آنها.

      2. انجام امور كارگزيني شاغلين اداره كل  شامل: تعيين حقوق و مزايا ، افزايش حقوق ، ارتقاء مدرك تحصيلي ، ارتقاء طبقه شغلي ، ارتقاء رتبه شغلي ، استخدام ، انتصاب ، اشتغال ، ماموريت به خدمت ، مرخصي بدون حقوق ، ماموريت آموزشي، نقل و انتقال نيروي انساني، تشريفات گزينش كاركنان، تغيير حالات استخدامي،طرح نيروي انساني ، صدور احكام كارگزيني و انتصابات،

      3.  اجراي احكام قضايي و هيئت رسيدگي به تخلفات اداري و ساير احكام كارگزيني كاركنان اداره كل

      4.  سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود و مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

      5. نظارت بر ورود و خروج كاركنان و ثبت كاركرد ماهانه و مرخصي و ماموريت آنان در سيستم حضور و غياب و اخذ گزارش كاركرد ماهانه كاركنان واحدها و بررسي و تاييد آن و ارسال به اداره كل امور مالي جهت پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه.

      6.  تهيه ليست كاركنان واجد شرايط بهره مندي از حقوق و مستمري بازنشستگي براساس قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات صندوق هاي بازنشستگي و صدور ابلاغ بازنشستگي براي آنان و تهيه پيش نويس احكام كارگزيني بازنشستگي و ارسال آن به صندوق بازنشستگي ذي ربط و پيگيري آن تا صدور حكم قطعي بازنشستگي و برقراري حقوق و مزاياي بازنشستگي براي كاركنان در شرف بازنشستگي .

      7.  رسيدگي به وضعيت كسوربيمه بازنشستگي كاركنان و پيگيري رفع نواقص احتمالي ازطريق صندوق بازنشستگي ذيربط.

      8.  پيگيري تغيير وضعيت استخدامي كاركنان براساس قوانين و مقررات اعم از قراردادي ، پيماني و رسمي-آزمايشي و صدور احكام کارگزینی تغيير وضعيت آنان.

      9. برگزاري جلسات مرتبط با امور اداري و تكميل پرونده متقاضيان نقل و انتقال و ماموريت و مطرح كردن آن درجلسات كميسيون مذكور و انجام امور مربوط به مامور به خدمت و انتقال نيروي انساني ازساير دستگاه های اجرايي به اداره كل و بالعكس

 10. اجراي ضوابط و مقررات مربوط به استقرار نظام علمي ارزشيابي مديران و كاركنان .

 11.  تهيه پيش نويس درخواست ها و لوايح و دفاعيه هاي حقوقي مرتبط با وظايف اداري و شركت در جلسات دفاعيه حسب مورد ابلاغ و پيگيري اجراي آراء قضايي و هيات رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان .

 12. تهيه و تنظيم پيش نويس مقررات مربوط به بايگاني اسناد و مدارك پرسنلي و اجراي قوانين ، آيين نامه ها و مقررات مربوط به آن .

 13.  انجام امور مربوط به گزينش كاركنان و  سامانه كارمند ايران

 14.  بررسي و برنامه ريزي تامين تسهيلات بانكي و اعتباري مورد نياز كاركنان و پيگيري انعقاد تفاهم نامه هاي ذيربط و اجراي آن و توزيع تسهيلات اخذ شده بين متقاضيان.

 15.  نظارت و پيگيري براي انجام علمي و اصولي مكاتبات و بايگاني اداري