اداره فن آوري اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداري

1.  برنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني و استفاده بهينه از سخت افزار و نرم افزار ، نگهداري جايگاه اينترنتي و اينترانتي مورد نياز اداره كل و  به روزرساني سيستم ها ،  يكپارچه سازي آنها براساس الگوها وتغييرات ابلاغ شده از سوي  دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري سازمان

2.  مديريت بهره برداري از شبكه و سيستم هاي اشتراك اطلاعات اداره كل

3.  پيگيري واقدام براي اجراي دستورالعمل هااز سوي سازمان واعمال ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه هاو شبكه

4.  پيگيري به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات تفصيلي اداره كل  و ادارات شهرستاني  و تامين پست هاي سازماني مورد نياز و ارايه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به سازمان

5.  برنامه ريزي و پيگيري براي استقرار سيستم اصولي و علمي جمع آوري، آناليز و تحليل آمارها و گزارش عملكرد

6.  برنامه ريزي و پيگيري براي استقرار استقرار نظام مديريت نوين و تحول اداري دراداره كل

7. نظارت بر حسن اجراي مربوط به اتصال رايانه ها براي كاهش آسيب پذيري و  مخاطرات امنيتي

8.  برنامه ريزي عملياتي جهت پاسخگويي به نيازها براساس اولويت هاي ابلاغي از سوي  سازمان در قالب برنامه هاي كوتاه مدت‌، ميان مدت و بلندمدت و كنترل و نظارت بر حسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي و بررسي ميزان اثربخشي آن‌ها

9. كنترل و ارزيابي مستمر طرح ها، برنامه هاو فعاليت هاي اداره فن آوري اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداري استان و تنظيم گزارش  ماهيانه وانعكاس به دفتر فاواي  سازمان