واحد قرنطينه وامنيت زيستي استان

1. پيگيري واقدام براي اجراي دستورالعمل ها واعمال ضوابط بهداشتي، قرنطينه اي وامنيت زيستي واردات، صادرات، و ترانزيت محصولات دامي  و نظارت بر حسن اجرای آن در ادارات دامپزشکی شهرستان و بخش خصوصی

2. رسيدگي به درخواست هاي واردات، صادرات ترانزيبت دام زنده و فراورده ها در چهارچوب دستورالعملهاي صادره

3. صدور گواهي نامه ها ومجوزهاي بهداشتي واردات، صادرات، و ترانزيت محصولات دامي در چهارچوب  دستورالعملهاي صادره.

4. اعمال ضوابط بهداشتي، قرنطينه اي وامنيت زيستي مربوط به محموله هاي  دام زنده و فراورده هاي صادراتي .. و نظارت بر حسن اجرای آن در ادارات دامپزشکی شهرستان و بخش خصوصی

5. اعمال ضوابط بهداشتي، قرنطينه اي وامنيت زيستي مربوط به ترخيص محموله هاي  دام زنده و فراورده هاي وارده به كشور در نقاط مرزي استان.

6. اعمال ضوابط بهداشتي، قرنطينه اي وامنيت زيستي مربوط به نقل وانتقالات داخل استاني و بين استاني دام زنده و فراورده ها در چهارچوب  دستورالعملهاي صادره.

7. پيگيري واقدام براي  ايجاد پست هاي قرنطينه درمناسب ترين نقاط مرزي و داخل استانی و نظارت بر عملکرد آنها

8. پيگيري واقدام براي استقرار شبكه ملي نظارت وكنترل برتردد دام و فرآورده هاي دامي با  استفاده از آخرين يافته هاي علمي و فن آوري.

9. نيازسنجي، مشاركت و همكاري در آموزش هاي بخش دولتي وغير دولتي دامپزشكي در زمينه شناخت و اعمال اقدامات بهداشتي، قرنطينه اي وامنيت زيستي بر واردات، صادرات و ترانزيت محصولات دامي در سطح استاني.

10. نيازسنجي، مشاركت وهمكاري در اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي  در زمينه توسعه سيستم هاي نظارت وكنترل بهداشتي-قرنطينه اي در سطح استاني.

11. مشاركت و همكاري با مراجع ذيصلاح ملي و استاني در زمينه بررسي و اعلام نظر فني در خصوص گزارش ها و شكايت هاي ارجاعي  در ارتباط با عوارض و اثرات زيانبار احتمالي ناشي از  واردات، صادرات و ترانزيت محصولات دامي.

12. مشاركت و همكاري در شناسايي و ثبت مشخصات جمعيت  دام استان  و صدور شناسنامه هاي بهداشتي.

13. گردآوري آمار و اطلاعات و تهيه گزارش عملكرد استاني واردات، صادرات و ترانزيت.

14. شركت در نشست ها و سمينارهاي مرتبط در سطوح استاني و ملي.