اداره تشخیص و درمان استان

1.      كنترل, نظارت و بازديد از واحدهاي درماني, داروئي و آزمايشگاههاي بخش خصوصي استان.

2.      سياست گذاري و ساماندهي مناسب داروخانه ها و درمانگاههاي بخش خصوصي و هر چه فعال تر نمودن آنها.

3.      سياست گذاري بهينه در امر تهيه و توزيع داروها و مكمل هاي دامي .

4.      فعال سازي آزمايشگاههاي مستقر در شبكه ها و ادارت تابعه .

5.      سياست گذاري در امر آزمايشگاهاي بخش خصوصي و حمايت و راهنمائي هاي لازم ضمن همكاري و هماهنگي با مسئول مركز تشخيص( آزمايشگاه ممتاز منطقه اي ) استان.

6.      مطالعه و بررسي كليه مكاتبات سازمان دامپزشكي كشور, ادارات و شبكه هاي تابعه و ساير اركان ها در خصوص اموارت داروئي , درمان و آزمايشگاهها و تهيه پاسخ هاي لازم.

7.      نظارت به صدور پروانه هاي داروخانه ها, امور درماني و آزمايشگاهها و مجوز مراكز مايه كوبي و مجوز افراد مايه كوب.

8.      نظارت و كنترل آمار عملكرد ماهانه واحدهاي درماني , داروئي و آزمايشگاهي ( بخش خصوصي دولتي)

9.      پيگيري مسائل مربوط به داروهاي خارج از فاركوپه , تاريخ منقضي , فاسد, تقلبي و ...

10. همكاري با شوراي نظام دامپزشكي استان در خصوص اشتغال همكاران بخش خصوصي و يافتن راهكارهاي مناسب.

11. تعيين ظرفيت واحدهاي درماني ـ داروئي و آزمايشگاهها و مراكز مايه كوبي باستناد معيارهاي ابلاغي از سازمان و اخذ مسئولين شبكه هاي تابعه .

12. بررسي نتايج ارزشيابي كليه واحدهاي داروئي ـ درماني و آزمايشگاهها و مراكز مايه كوبي در بخش خصوصي برابر فرم هاي ارزشيابي فصلي و پي گيري هاي لازم در خصوص واحدهاي ضعيف و يا غير قابل قبول.

13. تهيه دستور العمل هاي لازم در رابطه با امورات داروئي ـ درماني و آزمايشگاهي و مراكز مايه كوبي.

14. تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط به جلوگيري از انتشار بيماريهاي دام با همكاري ادارات ذيربط شهرستاني از طريق گندزدايي روزانه كشتارگاهها و ضبط و معدوم ساختن لاشه دامهاي بيمار.

15. مديريت بهداشت محيط كشتارگاه با كنترل خط كشتار, آماده سازي و فرآوري و كليه دستگاههاي مربوط, حصول اطمينان از تنظيم و عملكرد مناسب آنها.

16. كنترل سالن ها , وسايل و تجهيزات از نظر پاكيزگي ( شستشو ). ضد عفوني روزانه, تهويه و روشنايي مناسب, جلوگري از ورود جانوران و حشرات موذي به سالن ها

17. تعيين روش هاي مناسب براي دستيابي به وضعيت بهداشتي مناسب در هر مورد بر اساس دستور العمل هاي سازمان دامپزشكي .

18. كنترل و نظارت بر استفاده از ظروف بسته بندي از نظر بهداشتي و استاندارد بودن نوع جنس مواد بكار رفته در ساخت آن نحوه بسته بندي و كنترل و نظارت بر الصاق برحسب استاندارد.

19. كنترل روزانه برودت دستگاهاي سرد كننده و دستگاه ثبت دما و اطمينان از كاركرد صحيح آن.

20. كنترل و نظارت بهداشتي خودروهاي سردخانه دار حمل گوشت و آلايش خوراكي آن و چگونگي نظارت بر مجوز حمل بهداشتي خودروها و كنترل استفاده سرد كننده ( ترموكنيگ)

21. كنترل و نظارت بهداشتي بر محيط و لوازم و تعميرات كارخانجات تبديل ضايعات و چرخه تهيه پودر گوشت.

22. نظارت بر عملكرد صحيح سيستم تصفيه فاضلاب و آگاه ساختن اداره محيط زيست در صورت بروز هر گونه اشكال در سيستم تصفيه فاضلاب