اداره طيور زنبورعسل و كرم ابريشم استان

1. اعمال ضوابط  برنامه هاي ابلاغي از سوي سازمان در خصوص مبارزه و ايجاد سيستم مراقبت  هريك از بيماريها  طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و نظارت و پيگيري اجراي آنها در بخش دولتی و خصوصی

2. شناسايي علل و عوامل دخيل در بروز و انتشار بيماريهاي واگيردار طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم و آناليز خطر بيماريها و نظارت و اقدام براي مقابله با آنها.

3.  مطالعه، جمع آوري و تحليل اپيدميولوژيك در خصوص موارد وقوع بيماريهاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و ارائه راهكارهاي اجرايي لازم و افزايش توان استفاده از آخرين يافته هاي علمي و فن آوري

4.  مطالعه، بررسي و اعلام  نيازهاي آموزشي مقطع دار و ضمن خدمت مورد نياز پرسنل در بخش هاي دولتي و غير دولتي دامپزشكي استان  براي بررسي ، مبارزه و مراقبت از بيماريهاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم.

5.  نظارت ،جمع بندي، بررسي  و ارائه گزارش عملكرد برنامه ها، طرح ها و پروژه هاي مبارزه با بيماريهاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم.

6.  پيش بيني تجهيزات ، لوازم ، امكانات و نيروي انساني دارو و مواد بيولوژيك مورد نياز براي اجراي برنامه ها، طرح ها، پروژه هاي بررسي ، مبارزه و مراقبت بيماريهاي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم در سطح استان

7. تنظيم گزارش ميزان بروز و شيوع بيماريهاي واگيردار طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم جهت ارائه به سازمان

8.  بررسي و جمع آوري اطلاعات در خصوص وضعيت بيماريهاي واگيردار پرندگان وحشي و آزاد پرواز و خانگي به ويژه در خصوص مخازن و حاملين عوامل بيماريزا .

9.  بررسي وضعيت آلودگي تالاب ها و مراكز تجمع پرندگان وحشي و آزاد پرواز به عوامل بيماريزا

10. مطالعه، بررسي و مشاركت براي ساماندهي مراكز عرضه پرندگان خانگي

11. مطالعه، مشاركت، نظارت و پيگيري براي افزايش سطح ، پوشش بيمه طيور،  زنبور عسل و كرم ابريشم.

12. نظارت ،جمع آوري, طبقه بندي , تحليل و ارزيابي اطلاعات و ارائه نتايج عملكرد بخش خصوصي در زمينه اپيدميولوژي , تشخيص درمان و پيشگيري از بيماريهاي طيور, آبزيان , زنبور عسل و كرم ابريشم

13. تلاش در جهت ارتقا علمي رشته هاي طيور ,آبزيان , زنبور عسل و كرم ابريشم و دستيابي به يافته هاي جديد علمي از طريق ارتباط و همكاري با مراكز علمي و تحقيقاتي كشور و دنيا

14. همكاري با مراكز تحقيقاتي كشور و استان, دانشكده هاي دامپزشكي, موسسه رازي و سازمان دامپزشكي كشور, شيلات مركز تحقيقات دام و آبزيان در جهت اجراي تحقيقات در زمينه مسائل بهداشتي, بيماريها و پرورش طيور, آبزيان, زنبور عسل و كرم ابريشم

15. همكاري با كميته تخصصي طيور, آبزيان, زنبور عسل و كرم ابريشم و كميسيون دامپزشكي و شوراي پژوهش و فن آوري در جهت مطالعه و بررسي پتانسيل هاي استان در زمينه توسعه , بهداشت و كنترل بيماريها و پرورش طيور, ابزيان, زنبور عسل و كرم ابريشم در استان و ارائه راهكارهاي علمي

16. جستجو , دستيابي , جمع آوري , طبقه بندي , تحليل و ارزيابي اطلاعات بهداشتي مزارع مرغ مادر ( گوشتي و تخمگذار) , تخمگذار تجاري و نيمچه گوشتي و كارخانجات جوجه كشي , آبزيان ( مزارع پرورشي ماهيان گرم آبي و سرد آبي و زينتي , زنبور عسل و كرم ابريشم در سطح استان

17. مطالعات راهبردي در جهت ارتقا كيفي آزمايشگاه ميكروب شناسي , سرولوژي و انگل شناسي در جهت تشخيص بيماريهاي طيور آبزيان, زنبور عسل و كرم ابريشم و تامين امكانات لازم از سازمان مركزي به اين منظور

18. جمع آوري منظم داده ها پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات كانونهاي بيماريهاي طيور, آبزيان , زنبورعسل و كرم ابريشم و ارائه نتايج به سازمان دامپزشكي و مراكز تحقيقاتي و آموزشي

19. نمونه برداري از مزارع مرغ مادر( گوشتي و تخمگذار) , تخمگذار تجاري و نيمچه گوشتي, مزارع سرد آبي و گرم آبي و زينتي استان, زنبورستانها و مراكز پرورش كرم ابريشم براي آزمايشات قارچي , ويروسي و انگلي و تفسير و ارائه نتايج در قالب برنامه هاي ماهيانه, فصلي و ساليانه و پنج ساله

20. آموزش بهداشتي پرورش دهندگان طيور, آبزيان, زنبورعسل و كرم ابريشم, كاردانها, تكنسين ها و كارشناسان اداره كل و شبكه هاي دامپزشكي در جهت ارتقا دانش فني آنان

21. نظارت، جمع آوري ,‌طبقه بندي , تحليل و ارزيابي عملكرد بخش خصوصي و ارائه نتايج در زمينه پيشگيري و برنامه ريزي در جهت تامين واكسن, دارو و ضد عفوني درقالب برنامه ريزي هاي سالانه

22. ارائه مقالات علمي در قالب بيماريهاي طيور, آبزيان, زنبور عسل و كرم ابريشم منطقه و شركت در سمينار ها و كنگره ها وكميته هاي برنامه ريزي كشور

23. آموزش و تحقيقات منطقه اي و استاني در زمينه واكسيناسيون طيور صنعتي, طيور بومي , و پرندگان زينتي در مواقع لزوم و ارائه راهكارهاي علمي

24. همكاري با اداره نظارت بر بهداشت عمومي در زمينه صدور مجوزهاي بهداشتي به متقاضيان پروانه هاي بهره برداري و تمديد در زمينه مزارع مرغ مادرگوشتي , تخم گذار تجاري , نيمچه گوشتي, مراكز پرورش آبزيان, زنبورستانها و مراكز پرورش كرم ابريشم

25. همكاري با واحد قرنطينه در زمينه ورود و خروج طيور,‌كندوهاي زنبور عسل , ماهيان پرورشي گرم آبي و سرد آبي, بچه ماهي و كرم ابريشم و كنترل گواهي هاي بهداشتي و اعمال مقررات قرنطينه اي در مواقع بروز بيماريها و جلوگيري از گسترش آنها