اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي استان

1.  برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي راهبردي ابلاغي از سوي سازمان براي بررسي، مبارزه و مراقبت بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام و نظارت، ارزيابي و مميزي آنها در سطح استان

2. مطالعه و تدوين برنامه هاي اجرايي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت مبارزه با بيماريها شامل : پيشگيري ، كنترل و ريشه كني بيماريهاي دامي ، بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام و توسعه سيستم مراقبت بيماريهاي دامي در سطح استان

3. اجراي دستورالعمل ها و ضوابط لازم براي بررسي، مبارزه و مراقبت بيماريهاي دامي و بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام و پيش بيني ميزان عمليات ساليانه در قالب طرح هاي استاني

4. نظارت، جمع بندي ، بررسي و ارزيابي گزارش عملكرد ادارات دامپزشكي شهرستان ها در زمينه اجراي طرح ها پروژه ها ي مبارزه با بيماريهاي دامي.

5. مطالعه، بررسي و جمع آوري اطلاعات در خصوص وضعيت بيماريهاي واگير دار در وحوش و حيوانات خانگي

6. تدوين برنامه پيشگيري ، كنترل و ريشه كني بيماريهاي نو ظهور (بازپديد و نوپديد) بومي (آندميك) و غير بومي(اگزوتيك) دامي.

7. پيش بيني و اعلام نياز وسائل ، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني ، واكسن و مواد بيولوژيك و داروهاي ضدانگلي و ساير نهاده هاي دامي مورد نياز در سطح استان، ارزيابي و نظارت بر توزيع و مصرف آنها.

8. مطالعه و مشاركت در اعلام تحقيقات كاربردي مورد نياز براي بهبود برنامه هاي مبارزه  با بيماريهاي دامي و همكاري در اجراي آنها.

9. آناليز خطر (ارزيابي خطر ، مديريت خطر ، تعامل ارتباطي عوامل خطر) بيماريهاي بومي و غير بومي (اندميك و اگزوتيك)

10. همكاري با مرکز بهداشت  استان در امور مراقبت و مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام.

11. همكاري در برگزاري همايش هاي علمي منطقه اي و  استاني  بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام.

12. بررسي اپيدميولوژيكي و شناسائي كانون بيماريهاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام و تعيين حغرافياي پراكندگي اين بيماريها در سطح استان

13. بررسي ميزان بروز، شيوع و خسارات اقتصادي ناشي از بيماريهاي دامي و قابل انتقال بين انسان و دام

14. تهيه و تنظيم برنامه هاي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي ويروسي, باكتريايي و انگلي دامها و تهيه دستورالعمل هاي لازم براي كنترل و ريشه كني آنها در قالب برنامه هاي پنجساله توسعه

15. تهيه و تنظيم برنامه ساليانه عمليات مايه كوبي و مبارزه با بيماريهاي عفوني دام با توجه به نوع بيماريهاي واگير دامي شايع در استان و وضعيت بيماريها در مناطق مختلف استان

16. تهيه و تدوين طرحهاي مطالعاتي بمنظور رديابي از بيماريهاي اگزوتيك و غير بومي و بيماريهاي بازپديد در منطقه و تعيين راهكارهاي كنترل و مبارزه اي جهت پيشگيري و ريشه كني بيماريها

17. تهيه و تدوين طرحهاي تحقيقاتي كاربردي در امر مبارزه با بيماريهاي عفوني و واگير شايع منطقه و تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و تدارك كارگاه هاي آموزشي جهت پيشرفت امر مبارزه با بيماريهاي واگير دامي

18. تدريس و كارگاه هاي آموزشي ويژه كاركنان بخش دولتي و غير دولتي -مشاركت در كلاسهاي آموزش بعنوان مدرس در رده هاي مختلف كاركنان فني,‌كارشناسان، دامداران و دانشجويان كارآموز

19. تدوين پايان نامه هاي دوره دكتراي دانشجويان دامپزشكي و يا بعنوان داور يا استاد راهنما در زمينه هاي مورد نياز استان

20. نظارت مستمر بر حسن اجراي برنامه هاي مبارزه عليه بيماريهاي واگيردام در سطح استان  و ‌تدارك مزارع و دامداريهاي شاهد و مورد تحقيق و ارزيابي نتايج حاصل از اثر مواد و اعلام نتايج به بهره برداران به منظور تحقيق و بررسي اثرات واكسنها و داروها و مواد بيولوژيك توليد داخل يا ساخت خارج از كشور كه براي اولين بار در منطقه مورد استفاده قرار ميگيرد

21. مشاركت و عضويت در كميسيون هاي پژوهش و فن آوري استان, كميته تخصصي و پژوهشي و فن آوري , شوراي برنامه ريزي , كميته فني و شوراي تحقيقات بيماريهاي عفوني دام در منطقه و شوراي هماهنگي كنترل بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان