كارشناس  مسئول روابط عمومي استان

1.  انعکاس و تشريح ديدگاهها، سياستها و برنامه ريزيهاي دامپزشکي استان

2. تنظيم سياستهاي خبري، تبليغاتي و انتشاراتي اداره کل و برنامه ريزي براي اجرا

3. ايجاد ارتباط مبتني بر حسن تفاهم و مردم و نهادهاي اجتماعي با مسئولين

4. تهيه و تدوين خبر ، آگهي ، اطلاعيه، پيامهاي دامپزشکي و انعکاس از رسانه ها

5. برنامه ريزي و همکاري در برگزاري سمينارها ، مصاحبه ها ، بازديدها ، جلسه ها و مراسمها

6. برنامه ريزي جهت ايجاد ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبتها

7. جمع آوري ، طبقه بندي و نگهداري اسناد و مدارک نوشتاري ، ديداري و شنيداري

8. مطالعه و بررسي مطالب منعکس شده در رسانه هاي گروهي مرتبط با دامپزشکي

9. بررسي رويدادهاي مهم بخش و جمع آوري اطلاعات محيطي

10. جمع آوري اطلاعات و آمار در کليه زمينه هاي فعاليتي اداره کل و پردازش آن

11. برنامه ريزي جهت ارتباطات مردمي با مسئولين اداره کل دامپزشکي استان

12. انتشار عملکرد و فعاليتهاي اداره کل دامپزشکي استان