بازرسی و پاسخگویی به شکایات

1. پیشگیری و مبارزه با ارتشاء )رشوه( در سطح دامپزشکی استان براساس مقررات مربوط

2. انجام بازرسی موردی و دوره ای از خدمات و فرآیندهای دامپزشکی در بخش های دولتی و خصوصی و نظارت بر اجرای نظام نامه نظارتی و راهکارهای اصلاحی تعیین شده جهت رفع نقاط آسیب پذیر و ارائه گزارش به مدیرکل

3. بررسی و پیگیری شکایات وارده و شکایات حضوری مراجعین و پاسخگویی به آنها و جمع بندی شکایات در مقاطع شش ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به مدیرکل

4. پیگیری اجرایی شدن مصوبات کمیته ارتقاء سلامت اداری

5. تهیه گزارشهای ادواری در فواصل ماهانه،شش ماهه و سالانه برای اطلاع رسانی به سازمان دامپزشکی و سایر مراجع ذیربط