كارشناس  مسئول حقوقي و ارزيابي عملكرد استان

 

1.      طرح و اقامه دعاوي در محاكم قضايي عمومي و اختصاصي بر عليه متخلفين از قانون سازمان و پيگيري تا حصول نتيجه و دفاع از دعاوي اقامه شده عليه اداره كل

2. همكاري و هماهنگي با ادارات ستادي و شهرستاني دررفع مشكلات حقوقي

3. پيگيري امور مرتبط وظايف اداره كل  درمحاكم قضايي واداري

4. مستند سازي املاك غيرمنقول اداره كل 

5. تهيه گزارش هاي لازم.از تخلفات و جرائم مرتبط اداره كل    و ارائه راهكار

6. اخذ و ارسال طرح ها و مصوبات ،آراي هيات هاي عمومي ديوان و اعلام آن به  مديريت محترم استان

7. تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملكرد اداره كل  و ادارات شهرستاني

8. ارزیابی عملكرد واحدهای ستاد اداره كل و  و ادارات شهرستاني بر اساس شاخصهای اختصاصی وعمومی،تكمیل فرمهای مربوط وتهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی.

9. همكاری و هماهنگی با شورای تحول اداری استان  به منظور تعیین و تأیید امتیازات ارزیابی عملكرد.

10. انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملكرد و شاخصهای مورد عمل كه از سوي  سازمان ابلاغ گرديده  و ارائه پیشنهادهای لازم

11. . انجام ارزیابی عملكرد سالیانه در سطوح  مدیران ( ستادي ، شهرستاني) و کارکنان به استناد دستورالعمل استقرار نظام ارزیابی عملكرد.

12. تهیه گزارشهای ادواری در فواصل ماهانه،شش ماهه و سالانه برای اطلاع رسانی به  سازمان