تاریخ انتصاب

1387/05/18

دکتر مهدی رفیعی محمدی
 • دکتر مهدی رفیعی محمدی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان قم
 • تاریخ اتمام ماموریت : ادامه دارد
 • مدت تقريبی رياست : تاکنون
تاریخ انتصاب

1385/04/18

دکتر مسعود روحانی
 • دکتر مسعود روحانی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1387/05/18
 • مدت تقريبی رياست : 2 سال
تاریخ انتصاب

1377/11/1

دکتر محمد سبحانی مطلق
 • دکتر محمد سبحانی مطلق
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1385/04/18
 • مدت تقريبی رياست : 8 سال
تاریخ انتصاب

1385/04/18

دکتر حسین حسنی
 • دکتر حسین حسنی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1387/05/18
 • مدت تقريبی رياست : 2 سال
تاریخ انتصاب

1367

دکتر سیدمحمدباقر پورحسینی
 • دکتر سیدمحمدباقر پورحسینی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1375
 • مدت تقريبی رياست : 8 سال
تاریخ انتصاب

1342

دکترمحمدجواد صادقی
 • دکترمحمدجواد صادقی
 • سمت : مسئول واحد دامپزشکی قم
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1367
 • مدت تقريبی رياست : 22 سال