منشـور  اخلاقی  اداره   کـل  دامپزشکی  استان   قــم

ما کارکنان دامپزشکی استان قم خود را ملزم به رعایت اصول زیر می دانیم :

 

1-   همواره رضایت خداي متعــال را مَد نظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند ، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

2-   به رعایت نظم در انجام فعالیت ها و حضور به موقع در محل کار و آراستگی شخصی خود توجه نماییم .

3-   در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهیم .

4-   روحیـه کار جمعی را در خود تقویت و در انجام فعالیت هاي گروهی مشارکت پذیر باشیم .

5-   سعی نماییم دانش خود را به روز نگه داشته و با استفاده از فناوري هاي نوین تا حد ممکن امور مربوط به مشتریان را بدون نیاز به حضور آنان انجام دهیم .

6-   به ارباب رجوع احترام گذاشته و با آنان خوش رفتار باشیم .

7-   با رعایت انصاف ، عدالت و رازداري خواسته هاي قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت ، دقت ، سرعت و با حفظ کرامت انسانی بدون تشریفات زائد اداري و تحمیل هزینه اضافی به وي ارائه دهیم .

8-   روحیه انتقاد پذیري داشته وانتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی براي اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایمان بدانیم.

9-   از امکانات ، تجهیزات و سرمایه هاي سازمان حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

10-   صرفه جوئی ، نوآوري ، خلاقیت و مسئولیت پذیري در انجام امور محوله را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم .