ماموریت های دامپزشکی استان قم


1-   دستيابي به امنيت غذايي با كاهش عوامل خطر ساز ناشي از بيماريهاي واگير دامي و مشترك از طريق اجراي طرحهاي جامع ريشه كني بيماريها

2-   بهبود شاخص هاي بهداشتي جامعه از طريق  مداخله و حضور موثر در " نظام سلامت " كشور با كنترل بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام و بيماری

3-   ارتقاء موقعيت استانی و ملی در زمينه ارتقاء مزيت نسبي  توليدات  دامي با رعايت استانداردهاي بهداشتی جهت راهيابی به نظام تجارت

4-   برنامه ريزی برای كنترل، پيشگيری و مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام و بيماري هاي واگير دامی

5-   بهبود شرايط مديريت بهداشتی و ارتقاء شرايط امنيت زيستي (Bio Security) در دامپروري استان

6-   توانمندسازي توليد كنندگان و ارتقاء جايگاه بخش خصوصی و تعاوني ها درسياستگذاري، برنامه ريزی و هدايت خدمات دامپزشكي در راستاي اصول 3 ،29 و 43 قانون اساسي ، سند چشم انداز، سياستهاي كلي نظام در بخش كشاورزي و سياستهاي اجرايي اصل 44