كارشناس پدافند غير عامل استان

1.      ساماندهي و تشكيل اكيپ هاي مجهز واكنش سريع (شناسائي و تشخيص، امداد و نجات، اعمال قرنطينه، امحا و معدوم سازي، ضدعفوني و سمپاشي، واكسيناسيون، درمان و ...) ، براي مقابله با تهديدات زيستي احتمالي از طريق آموزش مستمر و برگزاري مانورهاي ميداني.

2. آموزش و فرهنگ سازی امور پدافند غیر عامل برای کارشناسان و روساي ادارات در سطح شهرستان  و برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی

3. تهيه آسيب پذيري حوزه هاي مختلف اداره كل  و اولویت بندی مراکز حساس به منظور  طراحي اقدامات پدافند غير عامل براي كاهش آنهاو  حفظ و مراقبت از اطلاعات و طرح های طبقه بندی پدافند غیر عامل در دستگاه

4. ايمن سازي و حفاظت از مراكز حساس و مهم حوزه دامپزشكي، در برابر تهديدات زيستي احتمالي

5. برآورد اعتبارات مورد نياز طرح هاي پدافند غير عامل و ارائه به مراجع ذيربط براي پيش بيني در بودجه سنواتي دستگاه .

6. تشکيل جلسات پدافند غير عامل استانی وپيگيری مصوبات ابلاغي از سوي سازمان

7.  تقویت و تجهیز پست های قرنطینه های مرزی در مقابله با ورود عوامل بیو تروریستی و تهدیدات زیستی.