«  وظايف اداره كل دامپزشكي استان قم  »

 
 1.  مديريت سامانه مراقبت بيماري‌هاي دامي
 2.  برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي هاي لازم با واحدهاي تابعه شهرستاني براي شناسايي كانون بيماري‌هاي دامي و شناسايي عوامل مؤثر در وقوع و انتشار آن‌ها 
 3. برنامه ريزي ، نظارت واقدام  براي تامين بهداشت دام از طريق كنترل، پيشگيري و ريشه كني بيماري‌هاي واگيردار دام
 4. انجام اقدامات وهماهنگي هاي لازم براي مبارزه با بيماري‌هاي مشترك بين انسان و حيوان با همكاري ساير مراجع ذيصلاح
 5. برنامه ريزي، نظارت و اقدامات پیشگیری، مراقبتي و درماني بيماري هاي حيوانات خانگي
 6. نظارت بر تشخيص و درمان بيماري‌هاي غير واگير 
 7. نظارت بهداشتی  بر محلهای نگهداری حيوانات آزمايشگاهي
 8. برنامه ريزي و نظارت بر صدور  کدهای شناسایی واحدهاي اپيدميولوژيك
 9. نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي براي واردات، صادرات، ترانزيت و نقل و انتقال دام و فرآورده‌هاي دامي و صدور مجوزهاي بهداشتي مرتبط
 10. برنامه ريزي، بازرسي، نظارت و كنترل بهداشتی فرآروده هاي دامي از توليد تا عرضه
 11. برنامه ريزي ، نظارت و كنترل بهداشتی مواد اوليه خوراك  و خوراك آماده دام
 12. برنامه ريزي، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي مراكزپرورش ونگهداري دام
 13. مطالعه، برنامه ريزي براي پيشگيري و همچنين مديريت بحران و واكنش سريع براي مقابله با حوادث و عوامل تهديد كننده بهداشت دام وفرآورده هاي خام دامي
 14. برنامه ريزي براي توسعه و تقويت واحدهاي خدمات بهداشتي و درماني بخش غيردولتي دامپزشكي ونظارت بر آنها
 15. ايجاد وتوسعه كمي وكيفي آزمايشگاه هاي تشخيصي
 16. برنامه ريزي و اقدام براي كنترل باقيمانده هاي مخاطره آميز درفرآورده‌هاي  دامي
 17. نظارت بر فرآيند توليد، نگهداري و توزيع و مصرف انواع دارو، واكسن، سرم ، ضدعفوني كننده ها، سموم، مواد بيولوژيك ،مكمل ها و افزودني خوراكي و مواد اوليه آن‌ها
 18. برنامه ريزي همکاری  با سازمان جهاد کشاورزی  به منظور ترويج و انتقال آخرين يافته هاي بهداشتي ، قرنطينه اي و امنيت زيستي دامپزشكي به بهره‌برداران مرتبط از طريق آموزش و ترويج
 19. برنامه ريزي، اطلاع رساني در خصوص بهداشت دام و 
  فرآورده هاي دامي
 20. برنامه ريزي و همکاری به منظور توسعه سطح دانش، فن آوري و مهارت هاي دامپزشكي ازطريق ايجاد ارتباط مستمر و موثر بامراكز ونهادهاي تحقيقاتي ومشاركت با مراكز آموزشي و تحقيقاتي در اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي كاربردي.
 21.  برنامه ريزي و هماهنگی جهت  اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان  
 22. برنامه ريزي و نظارت بر صدورپروانه هاي بهداشتی توسط نظام دامپزشکی استان  
 23. برنامه ريزي ونظارت شرعي بر ذبح و صيد
 24. برنامه ريزي و نظارت بر اجراي ضوابط مربوط به پسماندهاي دامپزشكي
 25. کنترل و نظارت  جهت  اعمال ضوابط قرنطینه ای در خصوص فرآورده های خام دامی در واحدهای پرورش دام و صنایع وابسته 
 26. برنامه ریزی و نظارت بر  فعالیت همکاران غیر دولتی دامپزشکی در بخش پیشگیری و درمان بیماریهای دام و طیورد در داروخانه ها ، مراکز درمانی ومراکز مایه کوبی ، شرکتهای پخش و ... به منظور رعایت ضوابط  ابلاغی
 27. برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد مسؤولین فنی بهداشتی  واحدهای پرورشی و صنایع وابسته