مسئول دفتر

1.‏ برگزاری جلسات دفتر و هماهنگی با کارشناسان و معاون دفتر .‏

‏2.‏ پیگیری نامه های وارده به دفتر و ارسال آن به دبیرخانه .‏

‏3.‏ انجام کلیه امور مربوط به دفتر از جمله: دریافت و ارسال نامه از طرف کارشناسان و هماهنگی ‏با معاون دفتر ‏

‏4.‏ دریافت نامه ها، اوراق و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و ‏جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه .‏

‏5.‏ تفکیک و توزیع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آنها.‏

‏6.‏ انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پونده ها، اوراق ، نامه ها گزارشات و ‏سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه در محل های مخصوص.‏

‏7.‏ تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر مربوطه و تعیین وقت ملاقات برای آنها.‏

‏8.‏ تهیه و تنظیم گزارشات پیرامون وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مدیر.‏

‏9.‏ تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات و جدول های مربوطه به حوزه .‏

‏10. انجام هماهنگی لازم برای برنامه های مدیر اعم از بازدید، ملاقات، جلسات.‏

‏11.‏ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق. ‏