حقوق مندرج در تصویب نامه  "حقوق شهروندی در نظام اداری"  سازمان اداری و استخدامی کشور


۱- حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی.
۲- حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات.
۳- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری.
۴- حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری.
۵- حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد.
۶- حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز.
۷- حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری.
۸- حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری.
۹- حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی.
۱۰- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات.
۱۱- حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها.