تماس ها
اداره کل- تلفکس
025-36605031 قم: خیابان امام خمینی(ره) جنب سرپرستی بانک کشاورزی، اداره کل دامپزشکی استان
 
اداره کل - روابط عمومی
داخلی 447 مستقیم 36709058 (025)
 
اداره کل - تلفنخانه
9 - 36123456 و 2 - 36638271 (025)
 
اداره کل - حوزه مدیریت
36638282 (025)
_______________________________________________
 
ملاقات مردمی مدیرکل: سه شنبه ها از ساعت 8 - 11 صبح
 
مقالات
0
پنجشنبه 12 آذر 1394 دامدارضررکننده نهایی قاچاق درسالهای اخیرباموضوع قاچاق دام بصورت گسترده روبربوده ایم واین درحالی است که درکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع درحال بحث وبررسی میباشد. وتلاش داریم تااین مشگل باروشهای گوناگون حل ومدیریت شود. اماآنچه ضروری است این است که کارها واموردرحوزه های مختلف بایددرچارچوب قانون انجام شود.چون مادامی که کاره چه درحوزه صادرات وچه درحوزه واردات خارج ازهنجارها و قانون انجام شود،بایدمنتظر تاثیرات منفی آن برتولید باشیم.به این ترتیب واردات و صادرات دام خارج ازچارچوب قانون ضربه ای را به تولید درکشورواردمیکند.الیته این تاثیرخودرادرحوزه کیفیت نیز نشان میدهد چون قاچاق دام کیفیت تولید رادرکشور و همچنین انگیزه تولیدکننده را برای تولیدگوشت بیشتروبهترتحت تاثیرقرار داده وکاهش میدهد.
درواقع میتوان گفت چون این کارها خارج ازحالت استانداردانجام میشود، انگیزه تولیدکننده راکاهش میدهد.زمانی که دام بطورقاچاق به کشورواردیا اینکه ازکشورخارج شودممکن است کشتارها بصورت بهداشتی انجام نشده واین امرخودناقل بیماریهایی ازسوی دام،حتی برای انسانها باشد.
آنچه درکشتاردامها درشرایط عادی وبهداشتی آن مهم است این است که شاخصهای استاندارد درکشتارها رعایت شده باشد،این درحالی است که این مسئله دربسیاری ازمواردکه دام بصورت قاچاق واردکشورشده رخ نمی دهد.نشان (برند) دام ایرانی برای فعالان این حوزه شناخته شده است،بطوریکه دام سنگین ما به کشورهایی مانند ترکیه صادرواین کشورازمشتریان دام سنگین ماست. چراکه کیفیت گوشت ایرانی درسراسر جهان شناخته شده و هرکشوری این کیفیت رادرمحصولات دامی خودندارد.ازسوی دیگر،دام سبک مابدلیل گوشت لذیزی که تنها دامهای ایرانی دارند،برای کشورهایی مانند عراق جذابیت دارد و این کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیزازمشتریان دام سبک ایران هستند.
حال اگرقرار باشداین نشان با قاچاق دام خدشه دارشودبرای تولید کنندگان وصادرکنندگان ما زیان خواهد داشت.قاچاق دام برای قاچاقچیان این امر ارزان تر و پرسودتر ازصادرات و واردات رسمی آن خواهدبود.بهمین دلیل است که آنها به این کار روی می آورند.
یعنی این کارازانجام آن ازمجاری قانونی ارزانترتمام میشود. این درحال است که سود قاچاق دام به جیب واسطه ها وقاچاقچیان خواهدرفت وغیرازآنها کسی ازاین ماجرا سود نخواهدبرد.ازسوی دیگربایدتوجه داشت که تولید کننده ودامدارضرر کننده نهایی قاچاق دام هستند.
بنابراین بنظرمیرسد باید نظارت را برواردات وصادرات دام بیشترکرد وازسوی دیگر مراقب قیمتها دراین زمینه بود. چراکه وقتی قیمتها معقول نباشد یا اینکه صادرکننده یا واردکننده ازپرداخت آن ناتوان باشد به قاچاق روی می آورد واین امرضربه هایی را به تولید کشور وارد میکند.
درباره طرح ملی هویت گذاری دام باید گفت که این طرح شناسنامه کاملی رابرای دام درنظر میگیرد تا بتوانند زیر نظر اجمالی سازمان دامپزشکی ووزارت جها کشاورزی باشند. انجام این طرح همچنین میتواند درزمینه های بهداشتی وبازاریابی تاثیر گذارباشد. وازسوی دیگر میتواند زمانی که دام درمحلی قرارداشته باشدآنرا ردیابی کرد.


                                                                                                                                              سیدرضی نوری
                                                                                                                                     عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است