تماس ها
اداره کل- تلفکس
025-36605031 قم: خیابان امام خمینی(ره) جنب سرپرستی بانک کشاورزی، اداره کل دامپزشکی استان
 
اداره کل - روابط عمومی
داخلی 447 مستقیم 36709058 (025)
 
اداره کل - تلفنخانه
9 - 36123456 و 2 - 36638271 (025)
 
اداره کل - حوزه مدیریت
36638282 (025)
_______________________________________________
 
ملاقات مردمی مدیرکل: سه شنبه ها از ساعت 8 - 11 صبح
 
مقالات
0
شنبه 30 آذر 1392 اصول امنیت زیستی درمرغداریها تعریف امنیت زیستی: به مجموعه ای ازاقدامات محدود کننده رشدوتکثیرارگانیسم های بیماریزادرمرغداریها اطلاق میشودکه درصورت عدم توجه به آن ، علاوه برضررهای اقتصادیبرسلامت جامعه نیزتاثیرگذاراست. به عبارتی وقتی به امنیت زیستی به شکل کامل عمل گردد، انتشارعوامل بیماریزابه حداقل میرسد.درحقیقت امنیت زیستی اعمال یک سیستم مدیریت است.

بخشی ازمواردامنیت زیستی درمرغداریها رابه این شرح میتوان بیان کرد:
- احداث مرغدارها درزمین وجایگاه مناسب بافاصله های استاندارد
- طول سالن درجهت بادهای منطقهباشدتاازفشاربادبه سالن کم شود
- مسیررفت وآمدبایدبه راحتی قابل ضدعفونی باشد.
- واکسیناسیون مناسب طبق نظردکتردامپزشک والگوهای دامپزشکی باشد.
- مراقبت های سرولوژیک وانجام آزمایشات لازم.
- مبارزه باناقلهای بیماریها ازجمله، جوندگان ،پرندگان وحشی ،حشرات و....
- جلوگیری ازورود وخروج افرادغیرمجازبه محوطه های مرغداری قبل ازدوش گرفتن وتعویض البسه
- ضدعفونی کلیه وسایط نقلیه ای که ضروتآ داخل محوطه مرغداری میشوند.
- عدم نگهدای سایرطیور
- انتقال کودوفرآوری آن طبق دستورالعمل های سازمان دامپزشکی
- معدوم سازی تلفات به روشهای صحیح ازجمله سوزاندن درکوره لاشه سوز
- شستشوی وسایل وسالنها باضدعفونی کننده های مناسب وموثر
- تناسب تعدادجوجه ریزی باپروانه بهره برداری
- رعایت فاصله جوجه ریزی حداقل 20 روزباتوجه به بیماریهای منطقه
- داشتن سرویس بهداشتی وحمام درقسمت ورودی سالن مرغداری
- داشتن اطاق کالبدگشایی ونمونه برداری
- تهیه دستگاه شعله افکن وسمپاش
- داشتن سیستم فاضلاب مناسب وسرپوشیده
- تهیه یخچال جهت نگهداری دارووواکسن
- سیمانکاری بیرون وداخل سالن مرغداری بطوریکه کاملآ صاف وقابل شستشو وضدعفونی باشد.
- تعبیه ونصب سیستم خنک کننده وکرم کننده
- نصب توری درتمام پنجره های سالن
- تهیه وتدارک رطوبت سنج وحرات سنج
- ساخت وسازانباردان مناسب
- تهیه لباس کار، چکمه ،کلاه ،ماسک وعینک
- تدارک برق اضطراری
- محصوربودن مرغداری
- عدم خوددرمانی ومصرف داروبدون نظردکتردامپزشک
- همکاری بامامورین دامپزشکی درنمونه برداریها
- دریافت مجوزجوجه ریزی ازاداره کل دامپزشکی
- استفاده ازکارت لیست اطلاعات پرورش ،حاوی عناوینی چون: تعداد جوجه ریزی ، تاریخ جوجه ریزی ، تلفات روزانه ، دان مصرفی ، داروی مصرفی ، واکسیناسیون

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است